Erateenused

Erateenusele on võimalik pöörduda ilma saatekirjata.

Teenused ja hinnakiri            

ALATES 1. DETSEMBRIST 2021 KEHTIB PSÜHHIAATRI TEENUSTELE UUS HINNAKIRI: esmane vastuvõtt (kuni 60 min) 70 € ja
korduv vastuvõtt (kuni 30 min) 50€.

Psühhiaatriline abi

Psühhiaatriline abi hõlmab patsiendi psüühilise seisundi hindamist ja diagnostikat. Psühhiaatrilise ravi alla kuuluvad farmakoteraapia ja individuaalne psühhoteraapia. Psühhiaatrilist tervisetõendit inimese psüühilise seisundi kohta on vaja relvaloa taotlemisel, kaitseväes töötamiseks, lapsendamiseks, mõnedel tingimustel akadeemilise puhkuse taotlemiseks ning muudel juhtudel. Selleks viib psühhiaater läbi psühhiaatrilise intervjuu ning vajadusel kaasab teised spetsialistid inimese psüühika hindamiseks. Väljastatakse tõend psüühikahäire esinemise või mitteesinemise kohta.
Patsiendi seisundi jätkuv hindamine ning farmakoteraapia – ravimite määramine ning nende sobivuse hindamine.
Patsiendi seisundi jätkuv hindamine ning farmakoteraapia – ravimite määramine ning nende sobivuse hindamine.
Vastuvõtuväline retsepti pikendamine/tõendi väljastamine korduvale kliendile 20 EUR

Psühholoogiline abi

Psühholoogiliste probleemide väljaselgitamine, seisundi hindamine, ravieesmärkide sõnastamine, sobiva raviplaani paikapanemine.
Kliendi, tema lähivõrgustiku ja keskkonna psühholoogiline hindamine ning nõustamine, lähtudes kliendi poolt püstitatud eesmärkidest, nende saavutamise võimalustest, takistustest ja vajalikest psühholoogilistest meetmetest. Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on peamiseks kliendi psüühilise seisundi ja toimetuleku säilitamine või parandamine.
Pereteraapia on meetod, mille toetusel perekond saab hakkama end tundma vabamalt ning otsima ja kasutama lahendusi, mis aitavad kõikidel pereliikmetel ennast ja üksteist enam aktsepteerida ning elada täisväärtuslikumat elu. Teenuse eesmärk on isikute omavaheliste suhete, mis võivad säilitada ja süvendada psühholoogilisi probleeme, modifitseerimine.

Viiakse läbi mõne kognitiivse funktsiooni häire kahtluse korral või kognitiivse funktsiooni häire dünaamika hindamiseks. Teenus sisaldab testimist, intervjueerimist ja uuringu kokkuvõtte vormistamist ja tagasisidet kliendile ning tema raviarstile.
Isiksusehäire või isiksuse muutuse olemasolu kindlakstegemine, isiksusehäire tüübi täpstustamine, psüühikahäirete ja eluprobleemide teket ja püsimist soodustavate isiksuslike omaduste kindlakstegemine. Sisaldab testide täitmist, struktureeritud intervjuu läbiviimist ning uuringu kokkuvõtte vormistamist ja tagasisidet kliendile ja tema raviarstile.
Kliendi ja/või tema pere psühhosotsiaalse ja sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ning toimetuleku soodustamine.
Füsioterapeutiline abi

On suunatud kliendi elu- ja töökeskkonnas toimetuleku astme suurendamisele, kliendile olulistele isikutele kliendi motoorset sooritusvõimet parandava funktsionaalse treeningu ning optimaalsete abivahendite kasutuse põhimõtete selgitamisele ja rakendamisele. Koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks.
Massaaž (20/40/60 min) 11/22/33 EUR

Logopeediline ja eripedagoogiline abi

Kliendi kommunikatsioonitaseme ja sellest tuleneva toimetuleku hindamine ning ravi planeerimine. Kliendi aktiveerimine, eneseusu tõstmine, kuuluvustunde, sotsiaalseks aktiivsuseks valmisoleku ja sotsiaalse suhtlemise ning kommunikatsioonivilumuse taastamine, alternatiivse kommunikatsiooni kujundamine, teiste suhtlemispartnerite kommunikatsiooniks ettevalmistamine tagamaks kliendi toimetulek olmes, huvitegevuses, õppimises ja töötamises.
Logopeedilise hindamise läbiviimine ning vajaliku dokumendi vormistamine.
Kliendi aktiveerimine, eneseusu tõstmine, kuuluvustunde, sotsiaalseks aktiivsuseks valmisoleku ja sotsiaalse suhtlemise ning kommunikatsioonivilumuse taastamine, alternatiivse kommunikatsiooni kujundamine, teiste suhtlemispartnerite kommunikatsiooniks ettevalmistamine tagamaks kliendi toimetulek olmes, huvitegevuses, õppimises ja töötamises.
Kõneravi koos kliendi lähedastega, et õpetada lähedastele oskusi klienti igapäevaselt arendada ning iseseisvalt kliendi suhtlemise, kommunikatsioonivilumuse ja toimetuleku oskusi arendada.
Toimetulekuoskuste parandamine ja säilitamine erinevates sotsiaalsetes situatsioonides.
Häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine, käelised tegevused, abivahendi kasutama õpetamine jm. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus (nt poeskäimine, rahakasutus, toidu valmistamine).
Teenusele registreerimine

Teenusele on võimalik registreerida:

Teenusele registreerides on vajalik anda teada enda nimi, isikukood, telefoninumber ja meiliaadress.

E-posti teel pakutud vastuvõtuajad kehtivad maksimaalselt 2 päeva.

Tasuliste teenuse eest toimub tasumine ettemaksuarve alusel (maksetähtaeg aja registreerimisest 2 päeva). Vastuvõtuaja kinnitamiseks tuleb teenuse eest tasuda ette maksetähtajaks. Kui arve on ületanud maksetähtaja ja kliendiga ühendust ei saa, siis kinnitamata aeg tühistatakse.

Vastuvõtuaegade tühistamisest tuleb kindlasti teatada vähemalt 24 tundi enne vastuvõttu telefoni või meili teel. Sellisel juhul jääb ettemaks alles või kantakse kliendile tagasi. Õigeaegselt teatamata jätmise korral jääb visiiditasu kliinikule või saadetakse arve ilmumata visiidi eest.

Võlgnevuste korral ei ole võimalik retsepte pikendada ja uusi aegu registreerida. Üle 30 päeva võlgnevused saadetakse SPT Inkassole menetlemiseks.