Asutamine

Ambromed Kliinik on asutatud 2004. aastal psüühikahäirete ennetamiseks ja raviks. Ambromed Kliinik on esimene söömishäiretele spetsialiseerunud asutus Eestis, kus osutatakse ravi päevakeskuse vormis. Alates 2008. aastast on Ambromed Kliinikul sõlmitud koostööleping Sotsiaalkindlustusametiga rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks ning alates 2015. aastast on Ambromed Kliinik Eesti Töötukassa koostööpartner tööalase rehabilitatsiooni teenuste osutamiseks. Alates 2014. aastast kuulub Ambromed Kliinik Eesti-Rootsi Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) eestvedamisel ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi toetusel loodud Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK).

Ambromed Kliinikule omistati Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärk EQUASS Assurance aastatel 2015-2018.

Tegevuse põhieesmärk

Tegevuse põhieesmärk on psüühikahäirete, sealhulgas söömis-ja ärevushäirete, ennetus, ravi ja rehabilitatsioon spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud keskuses. Teenuse kättesaadavus nii eesti, inglise kui vene keeles. Ambromed Kliinik osutab psühhiaatrilist, psühholoogilist (individuaalne ning paari- ja pereteraapia), logopeedilist, füsioterapeutilist, tegevusterapeutilist ja sotsiaaltöötaja teenust. Lisaks viiakse läbi lõõgastus- ja relaksatsioonitreeningut, isiksuse ja kognitiivset uuringut, ravimeeskonna vastuvõtte ning spetsialistide superviseerimist. Teenuseid osutatakse rehabilitatsiooniteenuse raames, eriarsti suunatud teenuse raames ning erateenusena.

Missioon

Abivajajate elukvaliteedi parandamine ja tervise säilitamine läbi ennetustöö, professionaalse nõustamise, rehabilitatsiooni ja ravi, kasutades kliendikeskset lähenemist multidistsiplinaarse meeskonna poolt.

Visioon

Meie visiooniks on kvaliteetse rehabilitatsiooni, psühhiaatrilise ja psühholoogilise teenuse osutamine. Soovime arendada ja ühildada psüühikahäirete ravi- ja rehabilitatsiooni teenust toetamaks igapäevaelu toimetulekut, tööturule naasmist ning parandamaks psühhosotsiaalset funktsioneerimist. Soovime rakendada psüühikahäirete, eeskätt söömis- ja ärevushäirete, ennetamise, ravi ja rehabilitatsiooni päevakeskuse programme.

Pikaajalised eesmärgid

Meie pikaajaliseks eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset ning mitmekülgsele klientuurile sobilikku ravi ja rehabilitatsiooni vähemalt kahes piirkonnas. Eesmärgiks on tagada ravi ja rehabilitatsiooni kättesaadavus suuremale hulgale inimestele. Teiseks eesmärgiks on ravi ja rehabilitatsiooniteenuse arendamine ning juurde loomine, meeskonna suurendamine erinevate erialade spetsialistidega ning olemasolevate meeskonnaliikmete arendamine koolituste näol.

Meie tegevuse lähtepunktiks on klientide heaolu ning kvaliteetse ja sobiva teenuse pakkumine mitmekülgsele klientuurile. Oleme pühendunud eesmärgile tagada kvaliteetseid teenuseid. Sihiks on olla ühiskonna vajaduste järgi pidevalt arenev tervishoiuasutus. Selleks võtame sõna tervishoiupoliitikas Eesti tasandil, arendame spetsialiste ning töömeetodeid ning - vahendeid, teeme uurimistööd, rakendame personali, klientide, koostööpartnerite ja rahastajate tagasiside tulemusi töösse ning parendame järjepidevalt teenuseid ning nende osutamist, et vastata paremini klientide, koostööpartnerite, rahastajate ja töötajate vajadustele ja ootustele. Kestva arengu planeerimine toimub vastavalt PDCA tsüklile - seatud eesmärgid viiakse ellu, tegevuse tulemusi hinnatakse ja viiakse sisse vajalikud parandused.

Põhiväärtused