PSÜHHIAATRILINE ABI
Psühhiaatriline abi hõlmab patsiendi psüühilise seisundi hindamist ja diagnostikat. Koostöös patsiendiga koostatakse individuaalne raviplaan.
Psüühikahäireid ennetav tegevus Farmakoteraapia Individuaalne psühhoteraapia Psühhiaatrilise tervisetõendi väljastamine

Psühhiaatrilist tervisetõendit inimese psüühilise seisundi kohta on vaja relvaloa taotlemisel, kaitseväes töötamiseks, lapsendamiseks, mõnedel tingimustel akadeemilise puhkuse taotlemiseks ning muudel juhtudel. Selleks viib psühhiaater läbi psühhiaatrilise intervjuu ning vajadusel kaasab teised spetsialistid inimese psüühika hindamiseks. Väljastatakse tõend psüühikahäire esinemise või mitteesinemise kohta.

FÜSIOTERAAPIA
Suunatud kliendi elu- ja töökeskkonnas toimetuleku astme suurendamisele, kliendile olulistele isikutele kliendi motoorset sooritusvõimet parandava funktsionaalse treeningu ning optimaalsete abivahendite kasutuse põhimõtete selgitamisele ja rakendamisele. Koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks.
Võimlemine Konsultatsioon abivahendite ja (töö) ergonoomika osas Vesivõimlemine Massaaž
PSÜHHOTERAAPIA
Söömishäirete ravi

Söömishäirete keskmes on kehakaalu ja -kuju ülemäärane väärtustamine ning sellega seotud tugev hirm kehakaalu tõusu ees. Ravi eesmärk on koostöös kliendiga tervisliku toitumiskäitumise ja elustiili kujundamine, mis saavutatakse läbi normaalkaalu stabiliseerimise, tervislike söömisharjumuste kujundamise ning stressi ja negatiivsete emostioonidega parema toimetuleku nii individuaalsel kui pere tasandil.

Ärevushäirete ravi

Ravis keskendutakse ärevuse vähendamisele läbi ärevusega toimetulekuoskuste suurendamise, aidates klientidel leida viise, kuidas kontrollida oma negatiivseid, ohuga seotud mõtteid ja nendega kaasnevat käitumist.

PSÜHHOLOOGILINE ABI
Patsiendil aidatakse tugevdada kontrollitunnet oma elu üle ja stressiga toimetulekut, tõsta enesehinnangut, leida lahendusi spetsiifilistele probleemidele.
Psühholoogiline nõustamine

Kliendi, tema lähivõrgustiku ja keskkonna psühholoogiline hindamine ning nõustamine, lähtudes kliendi poolt püstitatud eesmärkidest, nende saavutamise võimalustest, takistustest ja vajalikest psühholoogilistest meetmetest. Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on peamiseks kliendi psüühilise seisundi ja toimetuleku säilitamine või parandamine.

Individuaalne psühhoteraapia

Psühhoteraapia on koostööprotsess, mille eesmärgiks on sihipäraste psühholoogiliste tehnikate kasutamise läbi aidata patsiendil mõista oma emotsioone, tunnetust ja käitumist kohases suunas ning seeläbi suurendada igapäevaeluga toimetulekut. Kasutame teaduslikult tõestatud meetodeid - kognitiivkäitumuslikku teraapiat ning pereteraapiat.

Pere- ja paariteraapia

Pereteraapia on meetod, mille toetusel perekond saab hakkama end tundma vabamalt ning otsima ja kasutama lahendusi, mis aitavad kõikidel pereliikmetel ennast ja üksteist enam aktsepteerida ning elada täisväärtuslikumat elu.

Kriisinõustamine Toitumispsühholoogiline nõustamine

Toitumiskäitumine mõjutab otseselt keha füsioloogiat ning psüühikat - söömisest sõltub energiatase, meeleolu jpm. Otsused selle kohta, mida, millal ning kuidas süüa on psüühilised protsessid. Toitumispsühholoogia-alases nõustamises püütakse analüüsida seoseid inimese toitumise, meeleolu, enesetunde ja kehakaalu vahel. Leitud seoste alusel on võimalik rakendada käitumuslikke või kognitiivseid muutusi, mida aitavad kliendil paremini saavutada oma toitumiskäitumisega seotud tervislikke eesmärke.

Spordipsühholoogiline nõustamine

Keskendutakse spordispetsiifiliste psühholoogiliste oskuste treeningule. Nõustamine on suunatud nii hästi toimivatele sportlastele, kes soovivad oma sooritust veelgi parandada psüühikatreeningu abil kui ka soorituslangust kogevatele sportlastele, kes peavad enda soorituse halvenemise põhjuseid psüühikast tulenevateks. Vajadusel tegeletakse vigastusest taastumisega kaasneva psühholoogilise stressiga, karjääriga seotud järskude muutustega toimetulekuga ning läbipõlemisega seotud riskide maandamisega.

Isiksuse uuring Kognitiivse funktsiooni uuring Relaksatsioonitreening Patsiendi nõustamine ravimeeskonnaga
LOGOPEEDILINE ABI
Kliendi kommunikatsioonitaseme ja sellest tuleneva toimetuleku hindamine. Kliendi aktiveerimine, eneseusu tõstmine, kuuluvustunde, sotsiaalseks aktiivsuseks valmisoleku ja sotsiaalse suhtlemise ning kommunikatsioonivilumuse taastamine, alternatiivse kommunikatsiooni kujundamine, teiste suhtlemispartnerite kommunikatsiooniks ettevalmistamine tagamaks kliendi toimetulek olmes, huvitegevuses, õppimises ja töötamises.
Logopeediline uuring Kõneravi Eripedagoogi teenus

Toimetulekuoskuste parandamine ja säilitamine erinevates sotsiaalsetes situatsioonides.

Asume aadressil: Lai 28, Tartu 51005
E-post: info@ambromed.ee
Telefon: (+372) 745 1175
Blogi: http://ambromed.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/ambromedkliinik
CRBMS

©2016 Ambromed Grupp OÜ